dot
dot
เว็บภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ ยินดีต้อนรับผู้สนใจทุกท่าน
dot
dot
สมาชิก Webboard/Blog
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
bulletข้อตกลงการเป็นสมาชิก
bulletเว็บบอร์ด-คุยกันหลังฉาก
bulletเว็บบอร์ด-Games ย้อนยุค
bulletเว็บบอร์ด-ชุดจำลองประวัติศาสตร์
bulletเว็บบอร์ด-หนังสือประวัติศาสตร์
bulletเว็บบอร์ด-เพลงประวัติศาสตร์
bulletคำถาม/คำตอบ ล่าสุด
bulletแนวทางการร่วมเขียนบทความ
dot
สงครามโลกครั้งที่ 2
dot
bulletสมรภูมิยุโรป (สัมพันธมิตรVSเยอรมัน-อิตาลี)
bulletสมรภูมิแปซิฟิก-เอเชีย (สัมพันธมิตรVSญี่ปุ่น)
dot
ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์อื่นๆ
dot
bulletสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
bulletประวัติศาสตร์ไทย
bulletประวัติศาสตร์อเมริกันยุคเริ่มแรก
bulletสงครามเวียดนามและอินโดจีน
bulletตะวันตกโบราณ (กรีก โรมัน ฯลฯ)
bulletประวัติศาสตร์ร่วมสมัย
bulletเอเชียโบราณ
bulletประวัติศาสตร์อื่นๆ (ยังไม่แยกหมวดหมู่)
bulletคลิปความรู้จาก YouTube
dot
เรื่องอื่นๆ
dot
bulletบทความเสริมความรู้ทั่วไป
bulletเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย
bulletผู้จัดทำ
bulletผังเว็บไซต์ (Site Map)
bulletแนวทางการร่วมเขียนบทความ
bulletถาม-ตอบ (FAQs) (โปรดอ่านก่อนตั้งกระทู้หรือสมัครสมาชิก)
bulletร้านค้าออนไลน์
bulletแบ่งปัน Album
dot
ลิงค์ต่างๆ
dot
bulletรวมลิงค์/แลกลิงค์ ที่นี่ครับ
bulletHistory in Film
bulletHistory on Film
bulletFuKDuK TV ช่องประวัติศาสตร์
bulletกองบิน 21 กองพลบิน 2




โหราศาสตร์ยุคไอที


เว็บแลกลิงค์อื่นๆ

ขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์ราคาส่ง


ร่างแบบการแนะนำหนังสือ article

ข้อมูลบรรณานุกรม

เนื้อหาโดยสังเขป

ภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อสังเกตอื่นๆ

ลิงค์ภายนอก


ตัวอย่างบรรณานุกรม

 

ภาษาไทย
กาญจนา แก้วเทพ. (2545) สื่อสารมวลชน ทฤษฎีและแนวทางการศึกษา (พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ :
            บริษัท โรงพิมพ์ศาลาแดง จำกัด.
การดา ร่วมพุ่ม. (2541) ความสอดคล้องของการกำหนดวาระข่าวสารทางการเมืองระหว่างหนังสือพิมพ์ ผู้นำทางความ
            คิดและประชาชน. วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ธีระพล อันมัย. (2543) บทบาทหนังสือพิมพ์กับการพึ่งพาข่าวสารของชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสร้างเขื่อน
            ปากมูล. วิทยานิพนธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นภวรรณ ตันติเวชกุล.(2542). การวิเคราะห์อิทธิพลของภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ตามแนวทฤษฎีการอบรมบ่มนิสัย
            ทางวัฒนธรรมต่อเยาวชนในสถานศึกษา. วิทยานิพนธ์หลักสูตร นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิเทศศาสตร์
            จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
พีระ จิรโสภณ. (2548). ปรัชญานิเทศศาสตร์และทฤษฎีการสื่อสาร. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัย
            ธรรมาธิราช.
พีระ จิรโสภณ. ทฤษฎีการสื่อสารมวลชน. (2542) หลักและทฤษฎีการสื่อสาร (พิมพ์ครั้งที่ 17). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์
            มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สวนิต ยมาภัย และ ระวีวรรณ ประกอบผล (2537) แบบจำลองการสื่อสาร สำหรับการศึกษาการสื่อสารมวลชน
            (พิมพ์ครั้งที่ 2). กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
 
ภาษาอังกฤษ
Baran, S.J. & Davis,D.K.(1995). Mass communication theory : Foundations, ferment,
               and future. Wadsworth : California. 
Dearing, J.W. and Rogers, E.M. (1996).Communication concepts  California : Sage.
 
De Fleur, M.L. & Ball-Rokeach,S.(1989). Theories of mass communication. (5th edition).
               London: Longman. 
Katz, E. and Lazarsfeld, P.F. (1955). Personal influence.  Glencoe : Free Press.
 
McQuail, D. and Windahl, S. (1987). Communication models. New York : Longman.
Pan,Z.&Kosicki,G.M. (1997). "Priming and media impact on the evaluations of the
               president's performance" Communication research. 24(1),pp3-30.
 
Rogers, E.M. (1995). Diffusion of innovations (4th edition). New York : Free Press.
Severin,W.J. and Tankard, J.W. (2001). Communication theories (6th edition). London : 
               Longman.
 
Severin, W.J. and Tankard, J.W. (1988). Communication theories : Origins, methods,
               Uses(2nd edition). London : Longman. 
 
Sparks,G.G.,Nelson,C.L.&Campbell,R.G.(1997). "The relationship between exposure  to
               televised message about paranormal phenomena and paranormal beliefs" Journal
               of broadcasting & electronic media. 41,pp.345-359.
 

หนังสือ

ภาษาไทย

 1. กระทรวงศึกษาธิการ. 100 ปี กระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพมหานคร : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ จำกัด, 2535.

 2. กมล รอดคล้าย. การวิเคราะห์ระบบการจัดการประถมศึกษาของหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนในกรุงเทพ. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาทยาลัย, 2537.

 3. กมล สุดประเสริฐ. รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา. กรุงเทพมหานคร : อรรถพลการพิมพ์, 2540.

 4. ................. รายงานสังเคราะห์การปฏิรูปการศึกษาของประเทศต่าง ๆ และวิเคราะห์ เปรียบเทียบกับการปฏิรูปการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ : บริษัท ที.พี.พริ้นท์ จำกัด, 2540.
 5. กรมการปกครอง. การศึกษาเพื่อชีวิตและสังคม เรื่อง โครงสร้างระบบบริหารการศึกษาและการกระจายอำนาจการบริหารการศึกษา. กรุงเทพมหานคร, 2521.

 6. ................. 1 ตุลาคม 2514 ครบรอบ 50 ปี การศึกษาประชาบาล. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2514.

 7. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. การศึกษาเพื่อพัฒนาคนสำหรับสังคมไทยในสองทศวรรษหน้า. กรุงเทพฯ , 2540.

 8. ................. กระแสการพัฒนาการศึกษาของประเทศในภูมิภาคเอเซีย-แปซิฟิค. กรุงเทพมหานคร, 2540.

 9. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. ข้อมูลการศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2537-2539. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2540.

 10. ................. ประเด็นหลักของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ. (เอกสารอัดสำเนา) 16 ตุลาคม2540.

 11. ................. แผนการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2535. กรุงเทพมหานคร : ฟันนี่ พับบลิชชิ่ง, 2535.

 12. ................. แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544). กรุงเทพมหานคร: อรรถพลการพิมพ์, 2540.

 13. . ระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2540.

 14. ................. รายงานการประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ด้านการบริหารและการระดมสรรพกำลังเพื่อการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ, 2539.

 15. ฉันทนา จันทร์บรรจง. รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศญี่ปุ่น. กรุงเทพมหานคร : อรรถพลการพิมพ์, 2540.

 16. ชลลดา จิตติวัฒนพงศ์. รายงานการวิจัย เรื่อง การกระจายอำนาจทางการศึกษา : ประสบการณ์ของประเทศญี่ปุ่น กับแนวทางสำหรับประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร, 2537.

 17. ชูวงศ์ ฉายะบุตร. การปกครองท้องถิ่นไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : พิฆเนศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร์, 2539.

 18. ชูวงศ์ ฉายะบุตร. 64 ปี กรมการปกครองกับการพัฒนาประชาธิปไตย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2539.

 19. ชูศักดิ์ เที่ยงตรง. การบริหารการปกครองท้องถิ่นไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2518.

 20. ประทาน คงฤทธิศึกษากร. การปกครองเมืองพัทยา. กรุงเทพฯ : สหายบล๊อกและการพิมพ์, 2524.

 21. พนม พงษ์ไพบูลย์. ระบบการศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ. กรุงเทพมหานคร, 2538.

 22. พิณสุดา สิริธรังศรี. รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนิวซีแลนด์. กรุงเทพมหานคร: บริษัท เซเว่นส์พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ จำกัด, 2540.

 23. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 114 ตอนที่ 62 ก (31 ตุลาคม 2540)

 24. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111 ตอนที่ 53 ก (2 ธันวาคม 2537)

 25. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528. ราชกิจจานุเบกษา. ฉบับพิเศษ เล่ม 102 ตอนที่ 115 (31 สิงหาคม 2528)

 26. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534. ราชกิจจา นุเบกษา. ฉบับพิเศษ เล่ม 108 ตอนที่ 201 (21 พฤศจิกายน 2534)

 27. รุ่ง แก้วแดง. รัฐธรรมนูญกับการศึกษาของชาติ. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 2540.

 28. .วิญญู อังคณารักษ์. การปรับปรุงอำนาจการบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด : เกร็ดการบริหารและการปกครอง. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น, 2518.

 29. วัลลภา โล่ห์สุวรรณ. การศึกษาความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับการรับบริการตามโครงการขยายโอกาส ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 1. วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537.

 30. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี. รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศเกาหลี. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2540.

 31. ศรีวิไล บุนยตีรณะ. พัฒนาการของระบบบริหารการศึกษาของกรุงเทพมหานคร..วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531.

 32. ศึกษาธิการ, กระทรวง. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2539 - 2550. สำนักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวง, 2538.

 33. ................. ปฏิรูปการศึกษาสุ่ความเป็นเลิศปี 2550. สำนักงานประสานการปฏิรูปการศึกษา, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539.

 34. ศึกษาธิการแห่งประเทศไทย, สมาคม. วิสัยทัศน์การศึกษายุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร : ธนพร, 2538.

 35. ศูนย์สารสนเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. สารสนเทศ ศธ. 2529. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์, 2540.

 36. สิปปนนท์ เกตุทัต และคณะ. การศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์ : สู่ความก้าวหน้าและความมั่นคงของชาติในทศวรรษหน้า. กรุงเทพมหานคร, 2539.

 37. สำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร. รายงานสถิติการศึกษา ปี 2537 ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพฯ : พิมพ์ที่งานผลิตสื่อการเรียนการสอน ฝ่ายนวัตกรรมและเทคโนโลยี กองวิชาการ, 2538.

 38. สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี(นายชวน หลีกภัย).แถลงต่อสภา วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2540.

 39. ................. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย. ตราไว้ ณ วันที่ 11 ตุลาคม พุทธศักราช 2540, จัดพิมพ์โดยสวัสดิการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.

 40. สำนักพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตการศึกษา 1 . รายงานการวิจัยการมีส่วนร่วมของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลในกระบวนการจัด และพัฒนาการศึกษาในโรงเรียน เขตการศึกษา 1. กลุ่มวิจัยและพัฒนา, 2540.

 41. อุทัย หิรัญโต. การปกครองท้องถิ่น. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, 2523.

 42. ฮึกหาญ โตมรศักดิ์. เมืองพัทยา (หน่วยที่ 12) ใน เอกสารการสอนวิชาการบริหารการปกครองท้องถิ่น. นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2531.

ภาษาอังกฤษ

 1. Clark, John J. Outline of Local Government of The United Kingdom. London : Sir Issac Pitman and Son, Ltd., 1957.

 2. Holloway, William V. State and Local Government in the United States. New York :McGraw-Hill, 1951.

 3. Ministry of Education. Tomorrow’s Standards. Wellington : Framework, 1993.

 4. Ministry of Education. “The Reform of Education Administration in New Zealand,” Tomorrow’s School. 1988.

 5. Mongtagu, Harris G. Comparative Local Government. Great Britain : William Brendon and Son Ltd., 1984.

 6. Riggs, Frde W. Thailand : The Modernization of a Bureaucratic Polity. Honolulu : East-West Center Press, 1967.

 7. Robson, William A. “Local Government” in Encyclopaedia of Social Science, Vol. X New York : The Macmillan Company, 1953.

 8. S. Takakura and Y. Murata. Education in Japan : A Bilingual Text Present Situation and Problems. 1989.

 9. Weidner, Edward W. American City Government. New York : Herry Golt & Co.,1971.

 10. Wit, Daniel. A comparative Survey of Local Govt. and Administration. Bangkok : Kurusapha Press, 1967.

วารสาร

แนวคิดนักวิชาการและนักการศึกษา

 1. ธีระ รุณเจริญ, ศาสตราจารย์ ดร. พัฒนาการระบบบริหารการศึกษาไทย. วารสารการศึกษาศาสตร์ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 ตุลาคม - มกราคม 2537, หน้า 16-19.

 2. ประเวศ วะสี, ศาสตราจารย์ นายแพทย์. ปฏิรูปการศึกษาไทย : ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และมาตรการ. วารสารข้าราชการครู ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เมษายน – พฤษภาคม 2539, หน้า 32-35.

 3. ................. ปฏิรูปการศึกษาไทย : ข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์และมาตรการ. วารสารข้าราชการครู ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 สิงหาคม - กันยายน 2539, หน้า 2-10.

 4. .................   ผู้ให้สัมภาษณ์รายการโทรทัศน์ช่อง 9 อรุณรุ่งที่เมืองไทย. วันที่ 29,30 ตุลาคม 2540.

 5. เทียนฉาย กีระนันทน์. นวัตกรรมด้านการจัดการระบบการศึกษา. วารสารข้าราชการครู ปีที่ 16 ฉบับที่ 6 สิงหาคม - กันยายน 2539.

 6. รสสุคนธ์ มกรมณี. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในศตวรรษที่ 21. วารสารวิชาการอุดมศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 กันยายน - ธันวาคม 2536.

 7. รุ่ง แก้วแดง. การศึกษาในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ : ความหวังของเด็กไทยในยุคโลกาภิวัตน์. วารสารวิทยาจารย์ ปีที่ 96 ฉบับที่ 6 เดือนพฤษภาคม 2540, หน้า 11-17.

 8. ................. วิจิตร ศรีสะอ้าน, ศาสตราจารย์ ดร. อนาคตการศึกษาไทยในสองทศวรรษหน้า. วารสารข้าราชการครู ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 มิถุนายน - กรกฎาคม 2539.

 9. ................. วิชัย ตันศิริ. แนวทางการปฏิรูปการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัตน์. วารสารข้าราชการครู.ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2539, หน้า 12-19.

 10. สิปปนนท์ เกตุทัต, ศาสตราจารย์ ดร. ความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมไทยในปัจจุบันและอนาคต. วารสารวิชาการอุดมศึกษา ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2536, หน้า 53-64.

 11. .................  ปฏิรูปการศึกษา : ครู ผู้บริหารการศึกษาและโลกาภิวัตน์. วารสารข้าราชการครู ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2539, หน้า 2-11.

 12. อุทัย ดุลยเกษม, ดร. การปฏิรูปการศึกษา : ความหมาย ขอบเขต และความเป็นไปได้.วารสารข้าราชการครู ปีที่ 16 ฉบับที่ 5 มิถุนายน - กรกฎาคม 2539.

เอกสารอื่น ๆ

ภาษาไทย

 1. คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน. ระบบการศึกษาของอังกฤษ. กรุงเทพฯ, 2540. (เอกสารอัดสำเนา)

 2. ชำนิ ศักดิเศรษฐ์. ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย, ธันวาคม 2540.

 3. รุ่ง แก้วแดง. ปฏิวัติการศึกษาไทย. กรุงเทพฯ, 2540. (เอกสารอัดสำเนา)

 4. ศึกษาธิการ, สำนักงานปลัดกระทรวง. แนวคิดและหลักการ : ระบบและแนวทางการประสานการบริหารและการจัดการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ, 2537. (เอกสารอัดสำเนา)

 5. ศึกษาธิการ, สำนักงานปลัดกระทรวง. สรุปผลการสัมมนา เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระยะที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ, 2540. (เอกสารอัดสำเนา)

 6. ................. สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมระยะที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) ของกระทรวงศึกษาธิการ. กรุงเทพฯ, 2538. (เอกสารอัดสำเนา)

 7. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์. การนำเสนอรูปแบบระบบบริหารคุณภาพแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539.

 8. สมาน อัศวภูมิ. การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัด. วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2537. (เอกสารอัดสำเนา)

 9. อภินันท์ เลียบใย. ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดเทศบาลในเขตพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก. วิทยานิพนธ์ปริญญาการศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยบูรพา, 2537.

ภาษาอังกฤษ

 1. Jan Robertson, Dr. Decentralization - The Concept Explored. 1995.

 2. Pukete School. School Charter. School and Community Consultation. May 1994.

 3. UNESCO. Proceedings of the Third UNESCO-ACEID International Conference Educational for Sustainable Development. December 1997.







Copyright © 2010 All Rights Reserved.
| WW II Europe | WW II Asia | WW I | Vietnam War | ประวัติศาสตร์ไทย | บทความจากสมาชิก | คุยกันหลังฉาก | บทความทั้งหมด |

สนใจร่วมเขียนบทความในเว็บไซต์ เชิญอ่าน แนวทางการร่วมเขียนบทความ ภาพยนตร์ประวัติศาสตร์

Custom Search



eXTReMe Tracker