ประวัติการจัดตั้งชุดเฉพาะกิจป้องกันชายแดงภาคใต้ ค่ายกรุงชิงและ ผบ.ฉก.คนแรกคือ
avatar
nayneymai


user image

ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๓ คนแรก คือ น.อ.มนัส ปิ่นกุลบุตร 
           สำหรับ รายนาม ผู้บังคับหน่วย เฉพาะกิจ นาวิกโยธิน ที่ปฏิบัติ ภารกิจ ที่ จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึง ปัจจุบัน มีดังนี้
                ผบ.ฉก.นย.๑๘๑ (งป.๑๘)
                     น.ท.มนัส      ปิ่นกุลบุตร
                ผบ.ฉก.นย.๑๘๕ (งป.๑๙)
                     น.ท.ปรีชา      โสภณดิลก
                ผบ.ฉก.นย.๑๙๒ (งป.๒๐)
                     น.ท.วสินธ์      สาริกะภูติ
                ผบ.ฉก.นย.๒๐๓ (งป.๒๑)
                     น.ท.วิสุทธิ์      พิทักษ์เขตต์
                ผบ.ฉก.นย.๒๑๙๑ (งป.๒๒)
                     น.ท.สุพันธ์      ศุภสมุทร
                ผบ.ฉก.นย.๒๒๙๒ (งป.๒๓)
                     น.ท.สุพันธ์      ศุภสมุทร
                ผบ.ฉก.นย.๒๓๘๒ (งป.๒๔)
                     น.ท.ประสาท      กาญจนะจิตรา
                ผบ.ฉก.นย.๒๔๓๑ (งป.๒๕)
                     น.อ.สงบ      ศรลัมพ์
                ผบ.ฉก.นย.๒๕๓๒ (งป.๒๖)
                     น.อ.สง่า      แดงดีเลิศ
                ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๒๗)
                     น.อ.ชีวิน      ปิ่นทอง
                ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๒๗)
                     น.ท.วิม      สุตะพาหะ
                ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๒๘)
                     น.อ.วิชัย      ธรรมวิญญา
                (ตำแหน่งปกติ รอง ผบ.กรม ร.๓ นย.)
                ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๒๘-๒๙)
                     น.อ.มานิตย์       ดีมาก
                (ผบ.กรม ร.๓ นย. แทน รอง ผบ.กรม ร.๓ นย. ตั้งแต่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘ เนื่องจาก หมดปัญหา เรื่อง อาวุโส ทร. แต่งตั้งใหม่) ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๓๐-๓๒)
                     น.อ.ศุภนิตย์      จุฑะพุทธิ
                ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๓๓)
                     น.อ.วสินธ์      สาริกะภูติ
                ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๓๔-๓๕)
                     น.อ.สุพันธ์      ศุภสมุทร
                ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๓๖)
                     น.อ.ถาวร      วัฒนารมย์
                ( ๑ ต.ค.๓๖-๓๑ มี.ค.๓๗ เนื่องจากป่วย)ถ ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๓๗-๓๘)
                     น.อ.วัฒนา      วงศ์วิเชียร
                ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๓๙)
                     น.อ.เทอดศักดิ์      พรหมศิริ
                ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๔๐)
                     น.อ.นิวัติ      บุญระเทพ
                ผบ.ฉก.นย.ภต. (งป.๔๑)
                     น.อ.สุวิทย์      ธาระรูป

ประวัติความเป็นมา 
            ในการ จัดตั้ง หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน ใน จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ โดยสืบเนื่อง จากใน ปลายปี ๒๕๑๗ รัฐบาล ได้ประกาศ แต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทหาร เป็น ผู้อำนวยการ รักษา ความสงบ ภาคใต้ (ผอ.รสต.) ตามมติ ของ คณะรัฐมนตรี ซึ่งขณะนั้น ทหารไม่ได้ รับความ ร่วมมือ จาก เจ้าหน้าที่ บ้านเมือง ฝ่ายพลเรือน เกิดการ แตกแยก กันเอง มากขึ้น เป็นเหตุให้ ฝ่ายตรงข้าม ๓ กลุ่ม ถือโอกาส แทรกซึม และ สร้างสถานการณ์ ทวีความ รุนแรงขึ้น ใน ๔ จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ปัตตานี นราธิวาส และ ยะลา ฝ่ายตรงข้าม ๓ กลุ่ม ได้แก่
                 ๑. ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ (ผกค.)
                 ๒. ขบวนการโจรก่อการร้าย (ขจก.)
                 ๓. ขบวนการโจรคอมมิวนิสต์มาลายา (จคม.)

           กลุ่มสำคัญ ในการ ก่อการร้าย เป็นภัย ต่อ ประเทศไทย มากที่สุด คือ กลุ่ม ขจก. เป็นกลุ่ม ที่ต้องการ แบ่งแยก ดินแดน จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ของ ประเทศไทย กลุ่มที่ ทรงอิทธิพล มากที่สุด ในขณะนั้น ได้แก่ กลุ่ม ขจก. นาย เปาะเย๊ะ รอยอบูเก๊ะ และ กลุ่ม ขจก.เปาะสู วาแมดิซา ได้กระทำ การคุกคาม ประชาชน ครู ตลอดจน เจ้าหน้าที่ ฝ่ายบ้านเมือง ด้วยการ จับตัว เรียกค่าไถ่ ปิดสวนยาง ขู่เข็ญ เรียกค่า คุ้มครอง ตลอดจน ลอบทำร้าย ซุ่มโจมตี เจ้าหน้าที่ บ้านเมือง สถานการณ์ ที่สำคัญ เกิดขึ้น ในขณะ นั้นคือ ขจก. ได้จับครู ๓ คน ใน จังหวัด ยะลา ไปเรียก ค่าไถ่ พร้อมกับ ข่มขู่ คุกคาม ที่จะ จับครู เพิ่มขึ้น ทำให้ ครูใน โรงเรียน ๔ จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ ไม่กล้า ไปสอน ที่ โรงเรียน พร้อมกับ กลุ่มครู ได้รวมตัว ประท้วง ให้รัฐบาล ให้การ คุ้มครอง อย่างเป็น รูปแบบ นอกจากนี้ กลุ่มปอเนาะ ซึ่งเป็น โรงเรียน สอนศาสนา อิสลาม ยังรวมตัว ต่อต้าน ครูที่ เป็นคนไทย นับถือ ศาสนาพุทธ อีกด้วย 
           ผู้อำนวยการ รักษา ความสงบ ภาคใต้ (ผอ.รสต.) ในขณะนั้น คือ พลตรี สันต์ จิตรปฏิมา ได้ร้องขอ กำลังทหาร ๓ กองพัน ต่อ นายกรัฐมนตรี ผ่านทาง กองทัพบก เพื่อนำไป ปฏิบัติการ คลี่คลาย สถานการณ์ ในพื้นที่ จังหวัด ปัตตานี ยะลา และ นราธิวาส จังหวัด ละ ๑ กองพัน กองทัพบก จัดกำลัง จาก ผส.๓๑ พัน.๓ จาก จังหวัด ชลบุรี ๑ กองพัน และ ร้องขอ ให้ กองทัพเรือ จัดกำลัง ทหาร นาวิกโยธิน สนับสนุน อีก ๑ กองพัน โดยเริ่ม เข้ามา ปฏิบัติการ และขึ้น ควบคุม ทางยุทธการ กับ มทบ.๕ ภายใน เดือน ธันวาคม ๒๕๑๗ 
           การจัด กำลัง ครั้งแรก กรมนาวิกโยธิน ให้จัด กำลัง ๑ กองพัน จาก พัน.ร.๓ ผส.นย. เป็น หน่วยเฉพาะกิจ นาวิกโยธิน ที่ ๑๘๑ (ฉก.นย.๑๘๑) โดยมี น.ท.มนัส ปิ่นกุลบุตร เป็น ผบ.ฉก.นย.๑๘๑ สายงาน ขึ้นควบคุม ทางยุทธการ กับ มทบ.๕ ตั้งแต่ ๑ พ.ค.๒๕๑๘ เวลา ๑๒๓๐ เป็นต้นไป (มทบ.๕ ค่ายคอหงส์ จังหวัดสงขลา) 
           ฉก.นย.๑๘๑ ได้รับ มอบพื้นที่ ปฏิบัติการ ซึ่งเป็น รอยต่อ ระหว่าง จังหวัด ปัตตานี และ จังหวัด นราธิวาส กับอีก ๓ อำเภอ คือ อ.เมือง , อ.บาเจาะ จว.นราธิวาส และ อ.สายบุรี จว.ปัตตานี
           ฉก.นย.๑๘๑ ต้องนำ กำลัง กลับที่ตั้ง ปกติที่ อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี ใน ๒๖ เม.ย.๒๕๑๘ โดย รล.ช้าง และ รล.พงัน และ เดินทาง ถึงใน ๒๙ เม.ย.๒๕๑๘ เนื่องจาก การเปลี่ยนแปลง ทางการเมือง ครั้งใหญ่ จากเหตุการณ์ วันมหาวิปโยค ๑๒ ต.ค.๒๕๑๖ ศูนย์นิสิต นักศึกษา มีอิทธิพล ต่อการ บริหารประเทศ นักการเมือง ต้องเอาใจ นิสิต นักศึกษา การใช้ กำลังทหาร เพื่อปราบปราม ขจก. ในภาคใต้ ก็อยู่ใน สถานการณ์ เดียวกัน เป็นเหตุให้ ต้องถอน กำลังทั้ง ๓ กองพัน กลับที่ตั้งปกติ 
           หลังจาก ฉก.นย.๑๘๑ ถอนกำลัง ออกจาก พื้นที่ ตั้งแต่ ๒๖ เม.ย.๒๕๑๘ ทำให้ สถานการณ์ ชายแดน ในพื้นที่ จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ เริ่มมี สถานการณ์ รุนแรง ด้านการ ก่อการร้าย และ คุกคาม ชีวิต และ ทรัพย์สิน ราษฎร ในพื้นที่ เพิ่มขึ้นอีก ขจก. เริ่มใช้ อิทธิพล คุกคาม ความสงบสุข ด้วยการ ปิดสวนยาง เรียกค่าคุ้มครอง จับบุคคล เรียกค่าไถ่ ซึ่งเหตุการณ์ ดังกล่าว ได้ครอบคลุม ไปทั่ว ๓ จังหวัด ชายแดน ภาคใต้ (ยะลา , ปัตตานี , นราธิวาส) กลุ่มครู รวมตัว ประท้วง ด้วยการ หยุดสอน และ เรียกร้อง ให้รัฐบาล ให้ความ ปลอดภัย โดยเฉพาะ จังหวัด นราธิวาส ประชาชน รวมกลุ่ม เดินขบวน เรียกร้อง ให้ส่ง ทหารนาวิกโยธิน กลับเข้ามา ให้ความ คุ้มครองอีก ซึ่งทาง รัฐบาล ได้ตอบสนอง คำเรียกร้อง โดยเมื่อ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๑๘ กองทัพเรือ ได้ให้ กรมนาวิกโยธิน จัดกำลัง ๑ กองพัน ทหารราบ เป็น ฉก.นย.๑๘๕ เพื่อไป ปฏิบัติ ภารกิจ ในครั้งนี้ จนสิ้น ปีงบ ประมาณ ต่อมา กรมนาวิกโยธิน ได้จัด กำลังจาก กองพันทหารราบ เป็นหน่วย เฉพาะกิจ นาวิกโยธิน ปฏิบัติ ภารกิจ ที่ ภาคใต้ ผลัดเปลี่ยน หมุนเวียน กันอยู่ จนกระทั่ง ทุกวันนี้

ต้นเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๐๙ เรือเอก มนัส ปิ่นกุลบุตร(ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๒ กองพันทหารราบที่ ๒ กรมผสมนาวิกโยธิน ยศสุดท้าย พลเรือเอก เกษียณราชการแล้ว)

พลเรือเอกมนัสก่อนเกษียณอายุได้รับตำแหน่ง ผู้บัญชาการหน่วยบัญชานาวิกโยธิน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือเอกมนัสจบโรงเรียนนายร้อย จปร.รุ่นที่ 5 (รุ่นเดียวกับ สุจินดา เกษตร ฯลฯ

ปัจจุบันท่านได้ถึงแก่อานิจยกรรมไปแล้วแต่ความดีและสิ่งที่ท่านสร้างไว้ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวทัพเรือและคนไทยทุกคน..ท่านยังได้ทรงสร้างอนุสาวรีย์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และอัญเชิญมาไว้ที่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และเป็นอนุสาวรีย์ที่ทุกคนได้ไปเยี่ยมหรือไปที่ฐานทัพเรือสัตหีบต้องแวะไปสักการะ..จนถึงปัจจุบัน..ผู้ตั้งกระทู้ nayneymai (nayneymai-at-hotmail-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-08-14 09:24:19 IP : 58.9.164.142


1

ความคิดเห็นที่ 1 (2977392)
avatar
ว่าง

ดีใจครับคนอ่านกระทู้ตั้ง70คน หวังว่าคงได้รับเกร็ดความรู้และชีวประวัติของคนสำคัญที่เคยปกป้องประเทศและบ้านเมืองอยากให้คนไทยอ่านแล้วคิดและรักประเทศของเรามากๆครับเพราะไม่ว่าอะไรๆเราทุกคนในชาติสามารถหาได้แต่สิ่งที่ทุกคนในชาติไม่ต้องหาแต่กลับกลายเป็นไม่ได้มาด้วยนั่นก็คือความสงบสุข ความสามัคคี และ ความหวงแหนชาติครับ..ถ้าเราสู้เราต้องสู้อย่างมีหัวคิดมีสติไม่ใช่ไปฟังเรื่องเล่าของคนที่ไม่มีความรู้และแถมยังไม่หวังดีกับชาติแล้วก็นำมาเชื่อว่าเป็นเรื่องจริง เราต้องใช้เหตุและผล ที่สำคัญคือหลักฐานและต้องมีสติครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าง (8999-at-sanook-dot-net)วันที่ตอบ 2010-08-27 09:16:09 IP : 58.11.6.183


ความคิดเห็นที่ 2 (2977715)
avatar
หนูสงสารพ่อ

 สวัสดีค่ะ

         พ่อของดิฉันก็เป็นพลทหารคนหนึ่งที่ไปปราบปรามคอมมิสิสที่ค่ายกรุงชิง

มีรูปถ่ายมากมาย  กองพันทหารที่ค่าย  การได้รับบาดเจ็บการการถูกกับระเบิดของผู้ก่อการร้าย

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หนูสงสารพ่อ วันที่ตอบ 2010-12-05 11:43:32 IP : 118.172.41.190


ความคิดเห็นที่ 3 (2980755)
avatar
ดาว

สวัสดีค่ะ

ดิฉันอยู่นครศรีธรรมราช กำลังทำโครงการงานในค่าย นครศรีฯ ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับค่ายกรุงชิง
อยากได้รับเพื่อนำไปจัดแสดง จะรบกวนข้อมูลติดต่อคุณ สมาชิกชื่อ หนูสงสารพ่อ ได้มั๊ยคะ
ถ้าได้รับกวนติดต่อกลับที่อีเมล ด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดาว (narintip-dot-ju-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-03-28 14:34:37 IP : 182.53.26.1531


Copyright © 2010 All Rights Reserved.