***พระราชสาส์นพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔ ถึงพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา***
avatar
ปติตันขุนทด


 

***พระราชสาส์นพระเจ้าหลุยส์ที่   ๑๔   ถึงพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา***

เชอวาเลียเดอโชมองไปเป็นทูตคราวนี้    ได้เชิญพระราชสาส์นพระเจ้าหลุยส์ที่ ๑๔  ไปถวายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาฉบับหนึ่ง   กับนำจดหมายมองสิเออร์เดอแซงแล  ถึงอัครมหาเสนาบดีไทยอีกฉบับหนึ่ง  ในจดหมายสิเออร์แซงแล      นั้นมีความว่า    มองสิเออร์เซงแลเสียใจมาก   ในการที่ราชทูตสยามคราวแรกได้ไปถูกอับปางและแสดงความนับถือและรักใคร่ต่อพระเจ้ากรุงศรีอยุธยา   และตัวอัครมหาเสนาดีด้วย

เมื่อวันที่   ๒๓  เดือนกันยายน      ๒๒๒๘    ราชทูตฝรั่งเศสได้มาถึงสันดอน   แม่น้ำเจ้าพระยา     ได้เดินทางรวมทั้งสิ้น  ๖    เดือน   กับสองวัน

พระราชสาส์นของพระเจ้าหลุยส์ที่  ๑๔   มีความดังนี้

"เรามีความเสียใจเป็นอันมาก  ที่ได้ทราบว่า    ราชทูตที่พระองค์ได้จัดส่งมาหาเรา     เมื่อปี    ค.ศ.  ๑๖๘๑   (๒๒๒๔)  ได้ถูกอับปางสูญหายไปเสียแล้ว    เราได้ทราบจากพวกบาดหลวงมิชชันนารี ที่ได้กลับมาจากเมืองไทย      และได้ทราบจากจดหมาย ที่เสนาบดีของเราได้รับจากผู้ที่พระองค์ทรงปรารถนาอยากจะเป็นพระราชไมตรีกับตัวเรา  เรามีความประสงค์จะตอบแทนพระราชไมตรีของพระองค์    จึงได้จัดให้โชวาเลีย  เดอโชมอง  เป็นราชทูตของเรา  เพื่อไปเฝ้าพระองค์    เราจะมีความยินดีที่จะคอยหาโอกาสขอบพระเดชพระคุณ    ในการที่พระองค์ยังคงปกครองและบำรุงพวกสังฆราชและมิชชันนาอื่นๆซึ่งไปทำการสั่งสอนศาสนาคริสเตียน    ต่อไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของพระองค์     และการที่ตัวเรามีความนับถือพระองค์โดยเฉพาะ  จึงกระทำให้เรามีความประสงค์อยากให้พระองค์ได้ฟังคำสั่งสอนของพวกสังฆราชเสียด้วย     เพื่อจะได้ทรงทราบถึงความจริงแห่งกฏหมายของพระผู้เป็นเจ้าที่แท้   เราได้มอบให้ราชทูตของเรานำของแปลกๆในเมืองของเราไปถวายต่อพระองค์   เพื่อเป็นเครื่องแสดงความนับถือของเรา     และราชทูตก็จะได้ทูลให้ทรงทราบว่า เรามีความประสงค์อย่างใด  สำหรับให้ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินของเรา   ได้หาผลประโยชน์ในทางค้าขายด้วย  ในที่สุด  เราขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรด    เพิ่มพูนพระเกียรติยศของพระองค์ด้วย"

เขียนที่พระราชวัง  ณ   วันที่  ๒๑   เดือนมกราคม    ค.ศ.๑๖๘๕  (พ.ศ.  ๒๒๒๘)

                                                (  เซ็น  )    หลุยส์

                            ผู้สนองพระบรมราชโองการ         คอลแบต์

 ผู้ตั้งกระทู้ ปติตันขุนทด (suchati2495-at-yahoo-dot-com) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก โพสต์และแสดงความเห็นเฉพาะสมาชิกเท่านั้น :: วันที่ลงประกาศ 2010-03-07 16:16:04 IP : 113.53.199.101


Copyright © 2010 All Rights Reserved.